Resultater

Oppnådd
25 personer med utviklingshemming har hatt arbeidspraksis / blitt ansatt gjennom HELT MED

20 personer har fast jobb ved HELT MED arbeidsplasser i Bergen, Oslo, Bodø, Fjell og Førde. I tillegg er flere i arbeidspraksis, og mange ansettelsesprosesser er satt i gang.

Vi har 74 stillinger etablert eller under utvikling. 47 i privat sektor, og 27 i offentlig sektor. Det er tidkrevende prosesser, så disse blir realisert i løpet av 2018 og 2019. 

Det er opprettet HELT MED arbeidsplasser i Bergen, Oslo, Bodø, Førde, Asker, Stavanger, Fjell, og Tromsø.  Høyst sannsynlig blir det arbeidsplasser i Trondheim, Kristiansand og Bærum i slutten av 2018/begynnelsen av 2019.

Innen oktober blir 18 personer ansatt på 11 Scandic hoteller. Dette kommer i tillegg til en rekke andre arbeidsplasser i andre bransjer.

Mål
I løpet av 2018 skal vi ha opprettet 45 HELT MED arbeidsplasser i seks kommuner.
(vi ligger an til å akkurat innfri måltallet 45, mens antallet kommuner blir høyere enn målsettingen)

Innen 2027 skal vi ha opprettet mer enn 1.000 HELT MED arbeidsplasser over hele landet.

Rekruttering
57 % som får HELT MED jobb kommer fra vekstbedrifter (VTA-S).
De fleste av de resterende var på ansettelsestidspunktet arbeidsledig.

Supplement
Personer med utviklingshemming har svært forskjellige behov og ferdigheter, og det er viktig at det finnes et mangfoldig tilbud. Dagsenter, vekstbedrifter (VTA-S) og ordinært arbeid med oppfølging (som HELT MED-ordningen) har alle sin plass. Et anslag er at 20 % som i dag er på dagsenter, kunne jobbet på vekstbedrift (VTA-S), og mer enn ¼ av alle som i dag er på Vekstbedrift kan i stedet ha HELT MED-jobb.

Kostnader og gevinst
Det rimeligste sysselsettingsalternativet til HELT MED-jobber er tilbudet i Vekstbedrifter (HELT MED). Stat og kommune betaler nesten 200.000 pr år for denne ordningen. HELT MED-ordningen vil på sikt koste omtrent en fjerdedel av dette, altså ca 50.000 årlig. Da har vi tatt med det HELT MED gjør for å skape jobbene, hele rekrutteringsprosessen og hele den eksterne oppfølgingen fra jobbspesialist.

Når vi når målet om 1.000 arbeidsplasser vil de som ansettes i HELT MED jobb årlig (gitt full stilling) bidra med 15 millioner i ekstra skatteinntekter (ved 20 % av tarifflønn). Den årlige gevinsten sammenlignet med rimeligste alternative sysselsetting (VTA-S) vil være 150 millioner kroner pr år. Dette kommer i tillegg til nevnte økning i skatteinntekter.

Andre gevinster
Om vi hadde regnet på andre gevinster, vil tallene for besparelsene/gevinst i samfunnsregnskapet bli betydelig høyere. Noen av forholdene som er av stor betydning ved arbeidsinkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser (og som ikke er med i ovennevnte regnestykke) er: høyere ansatt-lojalitet, økt kundelojalitet og kundetilfredshet, styrket bedriftsrenomé, konkurransefordeler og økt mangfold av kunder, og bedring i yrkesetikk.